Kategorie

 

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu e-zbrane.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky uskutečněné Vámi jako kupujícím jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky stvrzujete, že jste se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, který je jejich součástí, a že s nimi souhlasíte.

Podmínkou platnosti Vaší objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.

U objednávek zbraní kategorie B je pro potvrzení objednávky nutné přiložit kopii platného nákupního povolení a zbrojního průkazu. U objednávek zbraní kategorie C, střeliva, střelného prachu a zápalek je pro potvrzení objednávky nutné přiložit kopii zbrojního průkazu.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v okamžiku Vašeho převzetí objednaného zboží. Místem dodání je adresa, kterou uvedete v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu e-zbrane.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán a dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.


3. Způsob a možnosti dodání zboží

a)  Volně prodejné zbraně nebo střelivo do těchto zbraní může nabývat do vlastnictví osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Toto zboží můžete tedy za splnění uvedených podmínek objednat a obdržet dobírkou prostřednictvím České pošty ,PPL nebo osobním odběrem. Při převzetí zboží bude v obou případech ověřena Vaše totožnost a věk podle Vašeho občanského průkazu. V případě doručení prostřednictvím České pošty bude ověřena Vaše plnoletost podepsaným Čestným prohlášením o Vaší plnoletosti.

b) Zbraně a střelivo na zbrojní průkaz. U zbraní či střeliva na zbrojní průkaz je dle platných zákonů nutný osobní odběr (není možno toto zboží zaslat přepravní službou).

K osobnímu odběru zbraní a střeliva kategorií B a C na zbrojní průkaz nezbytně potřebujete:

1) platný zbrojní průkaz
2) platný občanský průkaz
3) nákupní povolení ke zbrani kategorie B.

Pokud nebudete mít s sebou tyto doklady, objednané zboží Vám nebude moci dle platných právních předpisů být vydáno. Jestliže se ve lhůtě do 14 dnů dodatečně nedostavíte s příslušnými doklady, Vaše objednávka pozbývá platnosti.- Osobní odběr

Osobní odběr se může uskutečnit po předchozí domluvě. Zboží si můžete vyzvednout v České Lípě ulice Děčínská 10 nebo po dohodě i na jiném místě či v okolí České Lípy.. S ohledem na minimální výši skladu jednotlivých položek zboží Vás budeme e-mailem nebo telefonicky informovat o termínu, kdy bude objednané zboží připraveno k výdeji. Termín předání je nezbytné dohodnout v období do 14dnů od termínu oznámení o připravenosti zboží, v opačném případě pozbývá objednávka platnosti.


4. Expediční lhůty

 

Expediční lhůta u zbraní a střeliva na zbrojní průkaz Vám bude e-mailem sdělena, neboť je závislá na požadavku kupujícího. Pokud se do 14 dnů po uplynutí expediční lhůty nedostavíte k osobnímu odběru, objednávka pozbývá platnosti.
Obvyklá expediční lhůta u volně prodejných zbraní a střeliva, příslušenství a ostatního volně prodejného zboží pokud je skladem je 1-7pracovních dnů. V případě, že zboží nebude skladem, bude vás e-mailem nebo telefonicky informovat o termínu dodání zboží

5. Platební podmínky

 

a) dobírkou při dodání zboží
b) platbou předem – bankovním převodem na zálohovou fakturu
c) v hotovosti při osobním odběru

6. Poštovné a balné

Zboží vám bude zasláno Českou poštou nebo přepravní službou PPL.

Poštovné a balné bude účtováno dle následujících tarifů v závislosti na ceně objednaného zboží:

 
v rámci České republiky:

- objednávka v ceně zboží do        2.999,- Kč                 160,- Kč

- objednávka v ceně zboží nad Kč  3.000,- Kč                  zdarma

tarify na Slovensko - platba na dobírku:

- každá standardní objednávka                                     400,- kč

Ceny zboží i ceny poštovného a balného jsou uvedeny včetně DPH.

Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad.


Výjimkou z těchto sazeb jsou dodávky trezorů a zbraňových skříní. Zde jsou náklady přepravy dojednávány individuálně v závislosti na místě dodání, hmotnosti objednaného trezoru/skříně atd.

7.Reklamační řád - záruky

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího v internetovém obchodě e-zbrane.cz  a v záruční době na něj uplatňuje kupující práva z odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží. V případě, že Vám bude doručena poškozená zásilka, uveďte na předávacím protokolu popis závady odůvodňující nepřevzetí, abychom mohli na přepravci žádat náhradu škody! Vaši oprávněnou reklamaci vyřídíme obratem.

Reklamační řád

Záruční a reklamační podmínky:

- Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad i obal reklamovaného zboží po dobu záruční lhůty uschovat.

- Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží přepravcem,

- Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.

- Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

- Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

- Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

- K reklamaci je nutné předložit záruční list, pokud byl vystaven, a dále ve všech případech fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

- Reklamační formulář zašle kupující písemně poštou na adresu prodávajícího či emailem na adresu: info@e-zbrane.cz .

-Podmínky pro vrácení peněz

Právo na vrácení peněz platí do 14dnů od doručení zboží.
Zboží nesmí být poškozené
Zboží musí být zabalené v původním obalu


Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese kupující.

 

8.Ochrana osobních údajů


Při naší spolupráci se snažíme plně chránit vaše soukromí. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.a) Údaje, které zadáváte při registraci
Nutné: Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ
Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu v našem elektronickém obchodě znovu, využijte možnost registrace.b) Údaje o naší spolupráci:
Během Vaší spolupráce s e-zbrane.cz jsou shromažďovány Vaše objednávky. Je to nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.c) Využití Vašich dat mimo internetový obchod e-zbrane.cz: Vaše osobní data jsou v rámci e-zbrane.cz důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, kterými mohou být např. banky. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem.d) Souhrnné informace:
e-zbrane.cz dále můžou poskytovat důvěryhodným třetím stranám (např. Český statistický úřad), nebo veřejnosti, souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.

e-zbrane.cz si váží Vaší důvěry a bude plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto údaje potřebujeme proto, abychom zabezpečili a zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám.

Používáním internetového obchodu e-zbrane.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel v e-zbrane.cz publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

 

9. Informace dle ust. § 53 odst. 4 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku

 

a) Sídlo: e-zbraně s.r.o. , Jaurisova 515/4, Praha 4-Michle , PSČ :14000,

Provozovna : e-zbraně s.r.o. , Děčínská 10 , Česká Lípa , PSČ : 47001

www.e-zbrane.cz
IČ: 021 92 411 , DIČ:CZ 021 92 411

Telefonní číslo: +420 777224455 adresa pro doručování elektronické pošty: info@e-zbrane.cz

 

b) název zboží a jeho charakteristika jsou uvedeny u jednotlivých nabízených položek.

c) cena zboží je uvedena u jednotlivých nabízených položek, cena poštovného a balného je uvedena v obchodních podmínkách a ve fázi nákupu - "košík" a "pokladna".

d) náklady na dodání jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

e) způsob platby a dodání si vyberte z nabídky v části "Pokladna"

f) při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od
smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění v souladu s ustanovením § 53 odst. 7
obč. zákoníku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo
opotřebování, v původním obalu s veškerým příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě, náklady
dopravy nese kupující. Po obdržení vráceného zboží prodávající bez zbytečného odkladu
kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku.

g) neúčtujeme žádné náklady při použití prostředků komunikace na dálku.

h) naše nabídka platí po dobu aktivního připojení k serveru e-zbrane.cz a doby potřebné k
doručení objednávky prostřednictvím nástrojů e-zbrane.cz

Kupující nemůže odstoupit podle odst. 7 § 53 obč. zákoníku od smlouvy

1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před
uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží,
které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání